రెండు రెండ్లు ఎంత అంటే ఎన్ని రకాలుగ జవాబు చెప్పిండ్రో చూడుండ్రి !

రెండు రెండ్లు ఎంత అంటే ఎన్ని రకాలుగ జవాబు చెప్పిండ్రో  చూడుండ్రి !

తెలంగాణాల పోరాగాండ్లు రోజు రోజుకు పిట్టల్లెక్క రాలి పోతున్నరని ధిల్లీ చాన పరేషాన్ అయింది.
ఏం చేయాలనో దానికి ఎటూ సమాజ్ గాలే.
ఏదో ఒకటి  చేయక పొతే పరిస్థితి ఇంక బిగడా యిస్తదని దానికి బగ్గ బుగులయింది.
ఎటైతె అటాయె నని తెగించి ఆల్ పార్టీ మీటింగ్ పెట్టింది.

గా మీటింగ్ కి  మన రాష్త్రంల వున్న  ఎనిమిది పార్తీలోల్లు ఎగేసుకుంట ఎల్లిండ్లు.
ఒక్కొక్క పార్టీ ఇద్దరిద్దర్ని పంపింది
ఒగ పార్టీ అయితే ఆరుగుర్ని పంపింది.కని ఆ ఆరుగుర్లె నలుగుర్ని గేట్ బయటనే ఆపిండ్లు.

మొత్తానికి మీటింగ్ శురు అయింది
పిలిచిన పెద్దమనిషి “ఇగొ గిది సమస్య …దీనిని ఎట్ల  పరిష్కారం చేద్దమంటరు… అని సాఫ్ సీదా అడగాలె  కదా  ?
ఉహు అడగలే.
మీదికెల్లి “నేను మీ కొక పరీక్ష పెడ్తున్న” అన్నడు
మాకు నువ్వు పరీక్ష పెట్టుడేందని మన రాష్ట్రంల  కెల్లి పోయినోళ్ళు మొకమొకాలు చూసుకున్నరు

“ఏం లేదు చాన చిన్న ప్రశ్న అడుగుత …. ఒక్క ముక్కల  జవాబు చెప్పి ఎక్కడోల్లక్కడ ఎల్లిపొండ్లి “అన్నాడు గా పెద్దమనిషి.
సరే తియ్ అని ఎనిమిది రెండ్ల పదారు తలకాయలు ఒప్పుకున్నయి.

“ఎం లేదు రెండు రెండ్లు ఎంత?”  అని అడిగిండు గా పెద్ద మనిషి
గాయిన గట్ల అడగంగానే మూడు పార్టీ లోల్లు గయ్యిన లేచి గిది అడగనీకి పిల్చినవా అని గరం అయిండ్లు.
ఎంతయినా అడిగినోడు పెద్దమనిషి కదా అని తమాయించుకొని “రెండు రెండ్లు నాలుగు ” అని ఠకీమని చెప్పిండ్లు.
“పక్కానా” అంటే “ఆ పక్కానే ” అని బల్ల గుద్ది చెప్పిండ్లు. గా షాందారు జవాబుకు అందరు చప్పట్లు కొట్టిండ్లు.

దాంతర్వాత వేరే  పార్టీ వోళ్ళు లేచి “మేం చెప్పింది మీరు ఎప్పుడన్న  విన్నరా. మేమొకటి చెప్తే మీరొకటి చేస్తరు కాబట్టి మీరు మమ్మల్ని అడుగుడే బేకార్” అని మూతి ముడుసుకున్నరు.
ఇంకొక పార్టీ వొళ్ళు “మేం చెప్తం గని మాకే మిస్తవ్ ” అని బేరమాడిండ్లు.
ఇక్కడికి ఎన్ని పార్టీ లైనై ? అయిదు కదా.

ఆరో పార్టీ వాళ్ళు  ఏమన్నరంటే “మేం పుట్టే  యాడాది కాలేదు. అప్పుడే మమ్మల్ని ఇసొంటి కష్టమైన ప్రశ్నలు అడుగుతె ఎట్ల సారూ. మీరు ఎంత చెప్తే అంతనే. కాదంటే చెప్పు దీసుకొని కొట్టుండ్రి  సరేనా ” అన్నరు.

ఇగ ఏడో పార్టీ  వాళ్ళు ” ఇగో రెండు రెండ్లు ఎంతనో మాకు తెల్వదని కాదు. కని దబ్బున మేం చెప్పింది తప్పయిన్దనుకో ఏంలే మా అమ్మ మా తోలు తీస్తది. అందుకని మా అమ్మను అడిగి అటెంక చెప్తం ” అన్నరు .
గా పెద్దమనిషి ఆఖరుకు “మరి మీ సంగతేంది” అని ఎనిమిదో పార్టీని అడిగిండు.

అప్పుడు గా అష్టమ పార్టీ వొళ్ళు లేచి “ఇగో మేం అందరిలెక్క కాదు. మేం ఎం చెప్పినా చాన స్పష్టంగా చెప్తం .స్పష్టతకు మారు మా పార్టీ. ఎరికేనా ?” అన్నరు.
“అరె నేను సుత అడిగేది స్పష్టంగ చెప్పమనే” అనుకుంట  విసుక్కున్నాడు గా పెద్దమనిషి.
అప్పుడు గా అష్టమ పార్టీ వొళ్ళు కీసల కెల్లి కాలిక్యులేటర్ బయటికి దీసి కొద్ది సేపు ఏవో లేక్కలేసుకున్నరు. ఒకలి చెవుల ఒకలు గుస గుసలు చెప్పుకున్నరు.  ఇట్ల ఒక అర్ధగంట కుస్తీ పట్టిన తర్వాత “ఇగో రెండు రెండ్లు ఎంతనో మేం  స్పష్టం గ చెప్తున్నం. చాన జాగ్రత్తగా ఇనుండ్రి ”  అనుకుంట గిట్ల చెప్పిండ్రు:

“ముందుగాల ఒక లక్షా తొంభై తొమ్మిది వేల ఎనిమిది వందల యాభై ఆరు కు నూటా పద్దెనిమిది కలుపుండ్రి. కలిపిండ్లా  అండ్ల కెల్లి ఒక లక్షా తొంభై తొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందల అరవై ఒక్కటి తీసేయుండ్లి వచ్చినదానికెల్లి మా లక్కీ నంబర్ తొమ్మిది తీసేయుండ్లి అంతే  ! ”

ఆ  దెబ్బకు అక్కడున్నోల్లంత  డాం అని కింద పడిపోయిండ్లు!

Advertisements
This entry was posted in Telangana. Bookmark the permalink.

One Response to రెండు రెండ్లు ఎంత అంటే ఎన్ని రకాలుగ జవాబు చెప్పిండ్రో చూడుండ్రి !

  1. Vamshi says:

    మస్తు చెప్పినవన్న. ఏం మాట్లాడితే ఎక్కడ ఏం ఊడుతదో అని ఊగులాడుతున్రు, వీళ్ళ టైం దగ్గర పడ్డది అని చెప్పటానికి ఈ షెకలే గుర్తులు

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s