హమ్మయ్య 2012 యుగాంతం నుంచి బతికి బయట పడ్డాం ….!

హమ్మయ్య 2012 యుగాంతం నుంచి బతికి బయట పడ్డాం ….!
ఇక ఈ  “ఆంద్రరాష్ట్ర”  కౌగిలినుంచి కూడా బయటపడాలి ….!!

Vultures

Advertisements
This entry was posted in Telangana. Bookmark the permalink.

One Response to హమ్మయ్య 2012 యుగాంతం నుంచి బతికి బయట పడ్డాం ….!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s